නුඹයි මගේ පළමු මනාලි

Share

මුතු ඇට වැල ගෙල පැළඳූ
පළොල් ඔසරියෙන් හැඩ වූ
අවිහිංසක මදහස රැඳි
දෙවැනි මනාලියයි සොඳුරු

කුසුම් මිටක් දෑතින් ගෙන
නුරාව රැඳි නුවන් විදා
කෝළ බැලුම් හෙළන කල්හි
සසල වුනෙමි බඹසර සිත

පුංචි දෑස් තුළට එබී
තොල් පෙති අතරට ළං වී
මගේ නුරා සුසුම් පොදක්
තවරන්නට අවසරයි ද

ආදරයේ සොඳුරු හැඟුම්
හද මඬලේ සිත්තම් කර
සොඳුරු සිහිනේ මා සතපා
රහසේ නික්මෙන්නෙ මන්ද

 

Image courtesy: https://bit.ly/3pvKUpe

 

 
Tagged : / /