නුඹත් හැර යයි!

Share

බිඳුණු සිතුවිලි සසල කරවන

නිසල සඳ නුඹ නෙතු අයාගෙන

ඉඩ දෙමින් නිදි නේන යාමෙක

ඉඟි කරයි ඉකි බිඳින සිත දැක

 

දැවුණු හැඟුමන් නිවා සනහන

පිණි පොදක සිසිලසක් අබිමුව

නුඹට රහසේ රකින මුනිවත

පහන් හැඟුමක් දේවි හදකට

 

උදා හිරු රැස් එබී බලනට

දෙහෝරාවට මෙහා මොහොතක

පාරමින් වැලපෙනා සිත්මල

නුඹත් හැර යයි! නොවී අවනත

 

Image Courtesy: https://bit.ly/36AI73M

 
Tagged : / /