ඔබේ පෙම

Share

බලා හිඳිනෙමි කවුළුවෙන් පිට
ඈත පාවෙන වළාකුළු දෙස
සිතින් වැළපෙමි කවුළුවෙන් පිට
සිනා සලනා ලෝකයක් දැක
සොයා වෙහෙසෙමි තෙරක් නොපෙනෙන
අනන්තය.
කඳුලු සඟවමි අවන්හල් බිම
කාටත් හොරෙන්,
දෑස් කෙවෙනි අග.
එහෙත් නොබලමි ඔබ සුවඳ රැඳි
මා ඉදිරිපිට හිස් අසුන දෙස.
නොවේ අහිතක් කිසි දිනෙක
ඔබ වෙත.
වරින් වර හද පාරනා
හිමිද අහිමිද නොදන්නා
ඔබේ පෙම,
මා ඉදිරිපිට හිස් අසුන මත.