ඔබේ නැව වෙත ලඟා වෙනු ඇත

Share

මහා සමුදුර නිමක් නොපෙනෙන
තනිවෙලා මම මෙගොඩ සදහට
නැතත් කඳුලැලි නෙතින් ගලනට
පැලී හදවත මියගොසින් මම

මගේ සුසුමන් සමග දැවටෙන
සුළන් රැල්ලට පවා නොදැනෙන
මගේ කඳුලැලි සිනහවක මම
සදා සඟවමි අසරණයි අද

ලෝක පාලක සක් දෙවිඳු වෙත
මගේ දුක මම කියමි කවි කොට
දෑත් නලලත තබා සුලඟට
වැඳ  වැටෙමි එය රැගෙන යන්නට

මෙගොඩ වෙරලට වී සිටිමි මම
කිරි සයුර හා දුක කියමි මම
මගෙ දුක් ගී අසණ රළ පෙල
ඔබේ නැව වෙත ලඟා වෙනු ඇත