ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර

by Gayan Akmeemana

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් අපේ ම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සියලු පීඨ එක්වී ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් විශ්වවිද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016.05.20 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.


Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend