මාත්‍රා 2016

මාත්‍රා 2016

by Gayan Akmeemana

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නීති පීඨ දෙවන වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කළ “මාත්‍රා 2016” ජන සංගීත ප්‍රසංගය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නව රගහලේදී පැවැත්විණි. මේ සදහා විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් බෝහෝ පිරිසක් සහභාගී විය.


Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend