අසෙනිය කුසුම්

අසෙනිය කුසුම්

by Gayan Akmeemana

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යය මණ්ඩළයේ කුසළතා එළි දැක්වෙන “අසෙනිය කුසුම්” ගී ප්‍රසංගය 2016 පෙබරවරි මස 17 දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නව කලාගරයේ දී පැවැත්වීය. මෙය සංවිධානය කරන ලද්දේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කළා මණ්ඩළය විසිනි.සජීවී පටිගත කිරීම.