වාර්ෂික ධර්ම දේශනය – 2016

වාර්ෂික ධර්ම දේශනය – 2016

by Gayan Akmeemana

වෙසක් පොහොයට සමගාමීව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික ධර්මදේශනය, 2016 වෙසක් මස 12 වන දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. මේ සඳහා විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා ඇතුළු ආචාර්යය මණ්ඩලයත්, සිසු සිසුවියනුත් සහභාගී විය.