සොබාදහමේ හොඳම දඬුවම…

Share

පණ ගැහෙන තුරු බිමට හෙළුවෙද?

තනා මාළිග සතුට ලැබුවෙද?

වනයේ සිව්පා මසට වික්කෙද?

පණ නසා ලැබු සතුට කාසිද?

 

අහස් ගැබ වැසු කලු දුමාරය

වසා දමමින් විහඟ මංපෙත

අහිමි කර තුරු දුන් හුස්ම ටික

නැති දිනක අපි මිලට ගන්නද?

 

දවස ගානෙ මසුන් මරවන

ටොන් ගණන් කුණු දියවෙලා යන

මහා සුවිසල් සයුරෙ ජීවිත

තෙල් අතර උන් සොයයි උගෙ පණ

 

සොබා මව් අතින් නිමැවුණ 

ඇයම නසමින් සතුටු වෙන රඟ

වසංගතයක් වී දුන් මරණ බිය

සොබාදහමේ හොඳම දඬුවම

 

Image credits: https://bit.ly/38DX7jp

 
Tagged : / / / /