කන්නගි මාතාව සේ හඬනේය මම

දහසක් නොමිනිසුන් මැද මහඋළු ගෙදර කූරෙන් කූර ගනිමින් මඟ බලනව ද තිස්තුන් කෝටියක් දෙවි වැඩ අහවර ... Read more
Tagged : / / /
1 2 3