ගෙන්දගම් පොළොවේ නොදුටු රැයක්

දිනක චාරිකාව අවසන් වූයේ දවස ගත වෙනවා නොදැනීමයි. මැදියම් රැය එළැඹීමට මත්තෙන් මා ... Read more

Tagged : / /

මිරිඟුව සහ කඳුළු උල්පත

හුඟාක් බලාපොරොත්තු තියා ගත්ත දේවල් නොලැබුණාම දුක හිතෙනව තමයි... හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු නැති ... Read more
1 2 3 38