ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

සිංහල ජන සම්මතයේ එන කියමනක්, සාහිත්‍යයේ හමුවන ප්‍රකට නිදසුන් කිහිපයක් ඇසුරින් සත්‍ය බව ... Read more
Tagged : / /

ආදරණීය සිබිල් නැන්දේ ….

තමන්ටම ආවේණික වූ, අද්විතීය ලේඛන සහ චිත්‍ර කලා ශෛලීන් තුළින්, දැයේ දුවා දරුවන්ගේ පටන් වැඩිහිටි, ... Read more
1 2 3