ලක්බිම රනින් පිදූ දිරිය ක්‍රීඩා විරුවා

සිය රටෙහි ජාතික ධජය පෙරටු කරගෙන, සිය ක්‍රීඩා සගයන් සමඟින් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා භූමියට ... Read more

නවක ක්‍රීඩා පිටියේ පැසිපන්දු අසිරිය

2019 - නවකයන්ගේ මහා ක්‍රීඩා මංගල්‍යයයේ අවසන් දින කිහිපය ගෙවෙමින් පවතී. කුමන පීඨය ජය කිරුළ ... Read more

Football Tournament; Inter-Faculty Championship 2019

Annual sports extravaganza of University of Colombo began on the 1st of November 2019 while blooming thousands of hopes in the hearts of the undergraduates of University of Colombo. Each faculty in the University of ... Read more

Netball Tournament: Inter-Faculty Championship

One of the most glamorous events of the University year is the Inter Faculty Championship. In that, the Netball tournament is something that grabs the attention of many. This year's Inter-Faculty Championship Netball Tournament ... Read more

1 2 3 15