ඔබ නොවූ ඔහු – 1

Share

මෙතෙක් ඔබේ වූ,

නිලුපුල් පරදතැයි කියූ,

නෙතේ නිල සේදුනා,

රෑ පුරා ඉකි ගසා

 

නෙතු පියන් හිනැහුනත්,

ඉකි ගසන හිත වසා,

නුපුරුදුයි සරසවිය,

ඔබත් ළඟ නැති මෙදා…….

 

image credits : http://i.imgur.com/tKwZ0fJ.jpg