මැයි පාට අඩි පාර

Share

රතු පාට මැයි මල්-කෙතර්ම් පෙම් බැන්දත්
නිල් පාට අහසට-එක් වෙන්න බෑ උන්ට
මග දුරයි දුක වැඩියි

ගුරු පාට අඩි පාර-ලොබ උනත් මයි මලට
මහ උඩින් වැජභිලා-කොල පාට තුරු පතර
මලට නෑ නිනව්වක්

අයාලේ යන සුලඟ-අවසරත් නොම රැගෙන
සිඹඉයි මැය් වත නිතර
කෝ ඉඩක් නවතින්න-රොබරෝසි බලාගෙන

දින ගෙවෙත් සෙමි සෙමින්-හිරු බසියි යලි නැගෙයි
තුරුනු මැයි රුව මැකේ
නිල් අහස එතනමයි-අඩි පාර එහෙමමයි

අඩත් එයි මද සුලඟ-යයි අතත් වනාගෙන
මහලු ගස ඇත තව-මල් පොකුරු උසුලගෙන
බර වැඩියි මැයි කඳුලු

අවාරෙ මහ වැස්ස-මැයි කඳුලු බිඳු පිස්ස
මැයි පොකුරු වඩමවයි-ගුරු පාර ළය මතට
මැයි පාට අඩි පාර