ගොඩ ගිය අය විසිරිලා ගියාවෙද

Share

ගොඩ යන හිත්වල පිරි පැතුම කැළ
ගොඩ දෙවි පාමුල , පුදකර බැතියෙන,
ගොඩ යන විට නව යුවලක් සුන්දර
ගොඩ දෙවි නිහඬව සිටී බලාගෙන

ගොඩ දෙවියන් වට කැරකී හත්වර
ගොඩ යනවා උන් සාක්කි ඇතිවම
ගොඩ ගිය අය නැති අය හැම එක ලෙස
සුභ පැතුම් පත්නවා දයාව දැඩිකොට

ගොඩ දෙවියන් රුව තැනුනද මැටියෙන
උන් ලද හොත් දිනකදි උන්ගේ පණ
සවිමත් සිත් ඇති කෙනෙක් ඉඳීවිද
මගෙ මේ පැන දෙවියන් ගෙන් අසන්නට ,,,

දහසක් අය වෙත ආසිරි පැතු ඔබ
ඇයි ද තනිකඩව ඉන්නෙ බලාගෙන
ප්‍රේමය විශමයි ඔබටත් සිතුන ද
ගොඩ ගිය අය විසිරිලා ගියාවෙ ද