අක්කපාන නැතුවම බැරි රතු පියරෝවා

පරාගනයට දායකවන සතුන් අතරින් සමනලුන්ට හිමිවන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී තැනකි. ඔවුන් ගෙවත්ත අලංකාරවත් කරනවා මෙන්ම අපගේ මනසටද සහනයක් ගෙනෙන සත්ව කාණ්ඩයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. Talicada nyseus යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන Red Pierrot හෙවත් රතු පියරෝවා ද එවැනි අලංකාරවත් සමනල විශේෂයකි. දේහ ලක්ෂණ රතු පියරෝවාගේ අත්තටුවල ඉහළ පෘෂ්ඨය (එනම් අත්තටු විහිදා Read more…