මවක් දුටුවෙමි

Share

කිසිම කෙනෙකුගෙ නෙතෙ හි නොගැටෙන

වීදි ගානේ දිරාපත්වන

කිළිටි ඇඳුමෙන් නිබඳ සැරසුන

මවක් දුටුවෙමි ඔහේ ඇවිදින

 

වියපත් වුවත් දරු සුරතල් බලා ලා

දරුවෙක් නැති ද අද ඔබ ලඟ කියා ලා

බිව් මව් කිරෙහි සෙනෙහස අද මැකී ලා

කඳුලින් පිරුනු ඔබ මහ මග වැටී ලා

 

කොළ අතු වෙන්කරන රළු සැඩ මහ සුළඟේ

මල් කොළ අතු රිකිලි කැඩිලා යයි නිබඳේ

දිරුනු අත්ත අමතක කළ කොළ සබඳේ

සුළඟේ වැරැද්දක් දැ යි මා හට නොහැඟේ

 

image source : https://www.flickr.com/