හීන

Share

ලස්සනට ඔප දැම්ම

හිත ඇතුළෙ හැංගිච්ච

හැමදාම බොදවෙච්ච

හීන ඇත විකුණන්න

රැ හීනෙනුත් පෙනුන

දහවලෙත් තනිරැක්ක

හිතම පමණක් දන්න

හීන ඇත විකුණන්න

වරෙක සිත සනසවන

වරෙක සිත කළඹවන

වරෙක සිත මත්කරන

හීන ඇත විකුණන්න

මිරිගුවක්මත් නොවෙන

සයුර සේ සසල වෙන

කිසිදිනක හැර නොයන

හීන ඇත විකුණන්න

Image Credit – http://www.guoguiyan.com/dream-catcher-wallpapers.html

 
Tagged :