නොරැඳෙනු පන්හිඳ ලඟ

Share

කවිය නුඹ මට සමාවනු මැන
පන්හිඳේ ඉඩ දෙනු නොහැක මට
පෙර ලියූ කවිය මගෙ පන්හිඳම සොරාගෙන
ආයෙ කවි ලියන්නට තවත් එහි ඉඩ නොමැත

මුවින් ගිලිහෙනා හැම කවි පදයම
අයිති පන්හිඳේ ලියවුණු කවියට
අලුතින් කවි පද නොකියමි යලි මම
ඒ කවියම මම මුමුණමි සදහට

අතැඟිලි අතරේ හිරවුණු කෙළි තුඩ
සියුම්ව ඇමිණූ ඒ කවි පද ටික
වියැකී නොයාවි ඇති තුරු පන්හිඳ
ඒ හින්දා නොරැඳෙනු පන්හිඳ ලඟ

Image Courtesy – https://stylewhack.com/wp-content/uploads/2016/02/Shayari-FI.jpghttps://bit.ly/2DkToHV