ඔබ නොවූ ඔහු – 2

Share

ගත වුණා දින,

සරසවිය තුළ,

සුව වුණා හිත,

පැලැස්තර මත..

 

ඒත් ඉඳ හිට තනිව ,

සුව නොවූ හිස් තැනට,

හදේ ගැලපුවා මතක,

ලෙස පිරවුමක් දැනට….

 

image credits : http://unwallpapers.com/wp-content/uploads/2015/04/Love-Girl-Wallpaper.jpg