ගලන ගඟකි ජීවිතේ…

Share

ජීවන  නදියේ – රිද්මය අතරේ

බාධක, අවහිරකොතෙකුත් හමුවේ

විලිස්සන ගල්පර –  ආදරෙන්  සිපගෙන

ඇදී යයි ගංගාව – නොනැවතී ඉදිරියට

කඳුලු ස්පර්ශය නොවිඳිවත කමල කුමකට ද

වේදනා නොවිඳි  හද – ලාමකය මා සොයුර

කඳුලෙන් උපන් හසරැල්ල

නැත දෙවැනි කිසිවකට

වේදනා නොමැති ලොව

කෙම් බිමකි දැනෙයි මට

ඉතින් දැන් කියනු මැන,  

සබඳ මා නිවැරදි ද

සම කරමි දිවි කතර

ගලා යන නදියකට