කඳු ගැටයේ හුදෙකලා වනස්පති යුග

Share

දුයිෂෙන්, අල්තීනාය් නුඹලාගේ අසම්පූර්ණ ප්‍රේමය…
කුර්කුරේඋ අයිලයේ කන්දේ කෙළවර නුඹලා සිට වූ …
පොප්ලර් වනස්පති යුග සම්පූර්ණ කරනු ඇත.
එදෙසට හැර වූ උල්පතින් නිහඬව ම පහලට ගලා බසීවි …
පොප්ලර් තුරු අයිනෙන්,
ඒ මත වැටෙන කොල රොඩු ද සමගින්,…