තෙමස් පූර්ණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය

Share

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පළමු වසර සිසුන් අභිනවයෙන් සිදු කරන විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම වශයෙන් සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනයක් මේ වන විට සූදානම් කර ඇත.මේ සඳහා ඔවුහු බෙහෙවින් ඇප කැප වී කටයුතු කරමින් සිටී.මෙම පිරිත් දේශනය මෑත දී අපෙන් වෙන්ව ගිය පළමු වසර ඉගෙනුම ලැබූ ශශී ප්‍රභා සොයුරියගෙ තෙමස් පූර්ණ සිහි කිරීම උදෙසා පවත්වනු ලබයි. 2012 ඔක්තෝබර් මස 15 අඟහරුවාදා දින පවත්වනු ලබන මෙම පුණ්‍යමය කටයුත්ත සඳහා සහාභාගී වන ලෙස ඔබ සියලුම දෙනාට මින් ආරාධනා කර සිටිමු.
pirith-2013-10