කැඩපත කී කතාව…

himalie 0 Comments

සඳත් එළි නැති
අමාවක රෑ
අවදි වූයෙමි
සැනින් නින්දෙන්

අසුරු සැණෙකින්
බැලිමි ඔබ දෙස
එදා මෙන් අද
මා ද නොපෙනෙයි

අසන් කැඩපත,
මේ කුමක් දෝ
ඔබෙන් දුටු මට
කුමක් වීදෝ?

“පසක් කර ගන්
මෙයයි සත්‍යය
එළිය නැතිදා
ප්‍රතිබිම්භ නැත”

එළිය නැතිදා
ප්‍රතිබිම්භ නැත
ඔබට මා නැත
මටද ඔබ නැත!

Image source : www.jonathantony.com