ආදරේ පවසමින්

Share

ආදරෙයි පවසමින්
දෑගිල්ලෙ පැටලෙමින්
සිටියමුත් නුඹ ළගින්

දෙකොපුලේ, දෙතොලතර
තනි වුවත් බොහෝවිට

නොසිතන්න පිවිතුරු ම
ආදරය ලෙසින් එය

රැවටේවි නුඹ සිතත්
යොවුන්විය නිසාවෙන්….

මල තලා රොන් ගන්න
බඹරු වෙති ඇති තරම්
මලට ආදරේ ඇති
බඹරුනම් කොහේ වෙත්

මලෙහි පිවිතුරු බවත්
සිනිදු සුදුමුදු බවත්
කවුරුනම් රකීවිද…..
මල විසින් නොරැක්කොත්……