ලේ බිදක් දන් දී ජීවිතයක් බේරා ගන්න

Share

ඔබට එක් ලේ බිදුවක්…
නමුත් ඔවුන්ට එය ජීවත් වීමට තවත් එක් දිනක්…

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ පළමු වසර සිසුන් විසින් මහරගම පිළිකා රෝහල සමග එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මහා ලේ දන්දීමේ පින්කම මෙවරත් 2014 නොවැම්බර් මස 13 ක් වූ බ්‍රහස්පතින්දා දින පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ BLT ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

න්න… ඔබත් එක්වන්න…
අහිංසක ජීවිතයක් බේරා ගන්න…

news_blood_donation