මට මගේ නොවන මගේම ජීවිතය…

Share

මාගේ මුලු දිවියම
සිර වී මේ සිපිරි ගෙය තුල..
කුඩා කල සිට
මැවු සිහින
බොඳ වී ගොසින් අද..
බලාගත් අත
බලා සිටීනු හැර
කුමක් කරන්නද මා..?
විටින් විට පැමින,
සිනා සී යයි ඔබ..
මා ඔබට කළ
වරද මොකක්ද මිනිසුනේ..
දරු සුරතල් යළි දකින්නට
කවදා හැකි වේද මට..?

Image source & Courtesy : https://www.facebook.com/ Dileepa Wattegama