දේවදාසි

Share

දේවදාසි
දෙවිදුන් නැති දෙවොලේ
පෙවී හිඳින්නී

අරුණට පෙර සුවඳ පැනින්
නැහැවූ හද දෙවොල් බිමේ
සුවඳ පිච්ච මලින් මලට
අමුණා ඈ සුසුම් හුයෙන්
සුදෝ සුදු කපුරු පෙති
දල්වා හද සෝ ගින්නෙන්
සොඳුරු පැතුම් භජන් සරින්
රැව් දෙන හද දෙවොල් බිමේ
තාමත්
බලා හිඳින්නී