ජීවිතය නදියක් ද ?

Share

මොහොතකට නතර වී

බැලු විට දිවිය දෙස

මහ සයුර වෙත ගලන

නදියක් ද සිතෙහි වන

 

නිසල ලෙස ගලා යන දිය දහර

දෙපස වූ තුරුලියෙන්

නේක වූ පුෂ්පයෙන්

සරසාවි මඟ දෙපස

සිහි කරයි දිවියෙ ලද

නොමඳ වූ ප්‍රශංසා සුබ පැතුම් නිරතුරු ව

 

විටක ගල්කුළු මතින්

සැඩ පහර වී ගලන

දිය දහර සිහි කරයි නොයෙක් වර

මුණ ගැසී ජය ලැබූ අභියෝග

 

නදී දිය නොනැවතී ගලන ලෙස සයුර වෙත

දිවි මඟත් නොනැවතී ගලා යයි නිම වෙත

 

Written By: Chamodi Prasadini

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3y7xe7Y

 

 
Tagged : /