මනුසත කෙරේ ජීවකවරු අපි වන්නේ

Share

මරුවා සමඟ සටනකි මර බිය    මැද්දේ

දෙසවන් පුරා හදවතෙ වළපින    සද්දේ

පණ නල රකින්නට වරමකි අප  ලද්දේ

මරණය පමා කරලන්නයි මේ     යුද්දේ

 

කඳුලැලි වලින් වියැකුණු නෙතු සිහිවෙනවා

කෙඳිරිලි සුසුම් අපෙ පපුවත්          රිදවනවා

සැඟවුණු හදේ නව පැතුමන්       පිබිදෙනවා

සිතේ පහන් දල්වා අපි          වෙහෙසෙනවා

 

හදවත් යොමා පිහිටා එක      අරමුණෙක

මනුසත් පෙමින් හිඳුවා ඔබ  පෙරමුණෙක

ගුණවත් සෙනේ රඳවා අපෙ  උණුහුමෙක

දෛවය වෙනස් කරනා මහ   සැරසුමෙක

 

හදවත පියකරුයි මෙත්කුළු      දහමින් නේ

මුනිවත රකින්නට නම් නොව  අපි ඉන්නේ

ඇඳිවත ළයේ ගෞරවයෙනි      පවසන්නේ

මනුසත කෙරේ ජීවකවරු අපි        වන්නේ

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2Y1O1oP

 
Tagged : / /