ආදරය, ජීවිතය සහ මායාව එකම සිංදුවකින්

සමහර සින්දු, කවි, කතා තියනවා ඒවගෙ වචනවල මතුපිට තේරුමට වඩා එහා ගිය වචන අතර තේරුමක් ... Read more

Tagged : / /