දිගු නිශාමය

Share

දිගු නිශාමය ගෙවී යාවි ද

ළහිරු එළියක් හෙට නැගේවි ද

මේ ඉඩෝරය ගෙවෙන දිනයක

යළි වසන්තය උදා වේවි ද

 

අනෝරා වැහි වැටෙන යාමෙක

අඳුරුතම එක වළා කැටියක

රිදී පාටින් දිලෙන එළියක්

මටත් නුඹටත් එළිය දේවි ද

 

සඳේ නුඹ පායනා අහසට

සයුරු රැල්ලක නැගී එන්න ද

අන්තයක් නැති ක්ෂිතිජ මායිම

ළඟදිවත් අපි මුණගැහේවි ද

Image Courtesy : https://bit.ly/3BnsBb7

 

 

 
Tagged : / /