මිරිඟුව සහ කඳුළු උල්පත

හුඟාක් බලාපොරොත්තු තියා ගත්ත දේවල් නොලැබුණාම දුක හිතෙනව තමයි... හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු නැති ... Read more

සාලිය අසෝකමාලා පරිත්‍යාගය

සිංහල රාජාවලියේ එන පුදුමාකාරම කැපකිරීම නැතිනම් පරිත්‍යාගය. හරිම ලස්සනයි. හරිම ... Read more
Tagged : / /