සොඳුරු පාසල් වියේ

Share

සොඳුරු පාසල් වියේ

බිඳුණු කුළුඳුල් පෙමේ

මතක සිර කර සිටිනු නොහැකිය

මගේ නොවූවත් ඇගේ සෙනේ….

 

සිතින් ගොළු වී

නෙතින් හමුවී

හොරෙන් පෙම් බැඳි අපේ ලෝකේ

නිහඬ තෙපුලකි

මියුරු බැල්මකි

ගසක් යට අප තනි වූ වෙලේ….

 

බොහෝ දේවල් ඇයට කීමට

මුවඟ විවරව නොතිබූ වෙලේ

ඉඟි කළත් නෑ ඇයට දැනුණේ

මුමුණමින් මා ගෙතු සෙනේ….

 

සුදු ඇඳුම අද දොස් කියාවී

ඇයට ඇසෙනා ලෙස නොකීවේ

නුඹේ සිත තුළ කෙටූ නාමේ

ඇයි ද එතරම් බොළඳ වූයේ…..

 

Featured image credit : https://bit.ly/34J5qbb

 
Tagged : / / /