මං නුඹට ප්‍රේම කළෙමි, කොන්දේසි විරහිතව ම…!

එදා පින්න හැලෙන දිනයකි. සීතලේ ම ස්වීටරයකුත් දමාගෙන මම පුරුදු පාරෙ ම ගියෙමි.   කඳුපර අතරින් ... Read more
Tagged : / /