ඔබට පින්

Share

එකට ආ ගමන් මග
අතැර හුදකලාවක
සමුගනිමි මතකයෙන්
සිනා සී හදවතින්

එහෙත් ඒ මතකයන්
නිදන් ගත උනා දෙන්
හදවතේ පත්ලේම
සදා මියැදුනා දෙන්

සිනහ කඳුලැලි මැදින්
සොඳුරු දින ගතවුනා
කිසිත් නොදොඩාම අපි
නොදුටු සේ වෙන්වුනා

එලෙස හඬවා මෙමා
සමුගත්ත මුත් සදා
ඔබට පින් ප්‍රිය සබඳ
සතුට තෑගි කල නිසා….