ඒකයි අපි තවමත් සසරේ මඟ…

Share

කෙලෙසුන් නසා සැම
හිමි බුදු වූ බෝ සෙවණ යට
සිත් සනසනා ගුණ
අදත් ඇත්තේ එදා විලසට

බෝපත් සෙමින් සුළගට
සැලි සැලි නාද දෙන විට
ඇත්තේ නිසල බවමයි
තාලයකි සිත සනසන

කෙලෙස් සතුරන් මැඩලා
සියලු තෘෂ්ණා දුරු කොට
මගේ යන සියලු දේ අතහැර
හිමි බුදු වූ සෙවණ එයමය

ගියත් අද අපි ඒ සෙවණට
බෝ හිමි දැක වැඳ සිත පහදගෙන
නවතිනුයේ අවසන
පතා ඉල්ලා අපි කැමති සැම

ඉදින් තවමත් අප
බැදී ඇත බොහෝ සසර බැමි වල
තිබුනත් සිත් නිවන අපමණ දහම් කඳ
ඒකයි අපි තවමත් සසරේ මඟ!!!

 
Tagged : /