සඳක් අහිමි අහසක්

Share

අඳුරු අහස පුර හඳකින් එළිය වෙලා

පෙර නොවුනු විලසට මුලු අහසම හිනහිලා

තනියට අහසේ පුර හඳ ඇත පායලා

එළිය විහිදුනි හඳෙහි ආවාට නොපෙනිලා

 

ඇද වැටුනු මුත් වැහි බිඳු රැය පුරා

හිටියා පුර හඳ අහසේ හිනැහිලා

අහසේ වැහිකළු දුරලලා

පෙම් ගී ගැයුවා හඳ හා තනි වෙලා

 

නොසිතුව ලෙස අමාවක දිනක

එළිය විය පායා තරු රැසකින් අහස

හඳ පායා නැවතත් නැගෙන විට

අඩුවක් නොවුනි අහට පුර හඳක

 

තරු එළියෙන් පෙර නොදුටුව ලෙසට

ආවාට පෙනුනි හඳ මත තිබෙන

දැන උන් නමුත් ආවාට ඇති බව පෙර සිටම

ගැඹුරුයි ආවට නොපැතුව ලෙසට

 

Image source – www.desktopsky.com