සරූගේ දිනපොතෙන් 3

Share

බරට තබන අඩි

නුඹගේ බැව්

දෑස් වසා වුව

හැඳිනිය හැක්කේ ය..

එහි ගැබ් වූ හැඟීම් පවා

කියවීමට මා පරිණතය..

වාතලය හා මුසු

නුඹ ජීවන සුවඳ

මා මත් කිරීමට සමත්ය..

එබැවින්දෝ

මා ගර්ථ කුටි පවා

ඇබ්බැහියෙන් විමසන්නේ

ඉන්දර් නුඹව ය..

මා හද ගැහෙන රිද්මයෙන්

නුඹ මා අසල බව හඳුනමි…

එතරම් ළබැඳි වූයේ

කොයි කලක පටන් දැයි

නොදනිමි…

නමුත්,

ඒ සසර පුරුද්දක්

විය හැකි බැව් පමණක්

ලියා තබනෙමි……..

Image Courtesy : https://bit.ly/47Mnxeu

 
Tagged : / /