සරූගේ දිනපොතෙන් 5

Share

ශෝකයෙන් රතට හැරවෙන

අකීකරු නෙත්යුග

ඉල්පෙනා නහර වැල්

හැඩිදැඩි බාහුවල

ඇතුලතින් සුණු විසුණු

නුඹේ උණුසුම් පපුව

මහිස සැනසුම් සොයන

සුවැති නුඹ උරහිස

කල්පයක් මා අවුලන

දෙතොලඟ රැඳි සිනහව

මසිත සොරකම් කෙරූ

ඉන්දර් නුඹ නාමය

ඉතින් මට ලෝබයි

දමා යන්නට දිනෙක

නොහැකි වුවහොත් දවසක

පවසා යන්නට මෙමට

අනන්තයේ වර්ගෙට සමයි

මගේ ප්‍රේමය නුඹ නමට….

Image Courtesy : https://bitly.ws/3awXh

 
Tagged : /