නිහඬ තත්පරයක

Share

නිහඬ තත්පරයක

පා කෙරූ සුසුමක

නොකීයූ හැඟුමක

හිස් බවක් තිබුණ ද

 

පෙම් කතා නැතිවම

නුඹ දුරක ගියාම

සිතක් තනි වුණාම

නුඹට දුක දැනුණ ද

 

රහස් කී සුළඟට

තනි මැකුව අහසට

මා ලියූ කවියට

පන්හිඳත් හැඬුව ද

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2xAdEEE

 
Tagged : / /