සුදුම සුදු හිම කැටිය,

Share

පයින් කොළ තුඩග රැඳි,
සුදුම සුදු හිම කැටිය,
ඇගේ සුසුමේ උණුසුමට ගුලිව,
දෑසින් කඩා හැලෙනා තුරුම,
මග බලා සිටියාය ඇය.
මෙතෙක් කල් එකට ආ ගමන් මග.
අද හිමෙන් වැසී තිබුනද.

Image: glogster.com