නොවූයෙන් වෙසතුරු

Share

දහසක් පෙම් කවි
පබැඳූ
පන්හිඳ
ගොළු වෙද්දී
වෙර දරා
ඇමුණූ
අකුරු මත
වැටුණි උණු කඳුළු
නොවූයෙන්
මම
වෙසතුරු,
දන් දෙන්නට
මද්රී දේවී.