ආදරය

Share

ප්‍රමිලාව හොරෙන් ලද දස්කොන්ගෙ       ආදරය

මන්දෝදරී ලබපු රාවණගෙ                    ආදරය

විජය රජු පිටු පෑව කුවේණිගෙ                 ආදරය

මට එපා ඒවගේ උවම් කල                     ආදරය

 

රෝමියෝ ජූලියට් දිවි පිදූ                       ආදරය

සාජහන් ටජ්මහල සදා පිදු                      ආදරය

ජැක් සමඟ රෝස් විඳි ටයිටැනික්            ආදරය

මට එපා සිතුවමක් සේම ඇඳි                  ආදරය

 

ගලන ගඟ ඉවුරු සිප විඳින ඒ                 ආදරය

මද පවන සිසිල විඳ ලබන ඒ                    ආදරය

විහඟ ගී මත් කරන අරුණ ලද                 ආදරය

මට ඕන ඒවගේ නිදහසක                     ආදරය

 

මෙලොව ඉපදුණු දවස අම්මා දුන්             ආදරය

සඟවන්න වෙර දරපු තාත්තගෙ               ආදරය

නෑදෑයෝ ගුරුවරුන් මිතුරන්ගෙ             ආදරය

මනු ලොවට උතුම් වූ මා වින්ද                 ආදරය

 

උපමාව රූපකය හැඩ කරපු                    ආදරය

මට එපා ඒ වගේ සිර කරපු                     ආදරය

හදවතේ මට ම හිමි මා විඳපු                    ආදරය

මට ඕන මගේ වූ සෙනෙහසක                ආදරය

 

ඔයාට ඕනේ මොන වගේ ආදරයක්ද?

ඔයා විදින්නෙ මොන වගේ ආදරයක්ද?

Written By : Vinuk Thismalpola

Image Courtesy :https://bit.ly/3OidxiA 

 

 
Tagged : / /