සුදු නෙලුම්

Share

මඩක පිපි සුදු නෙළුම
නෙලාගත නොහැකි නම්
පුදන්නට සමිඳු ගේ
පිවිතුරු දෙපාමුල
කුමට ඒ මල
සුවඳ දෙන්නේ
මැඩියන්ට විදින්නද
බඹරුන්ට රඟන්න ද
සුරඟනන් නැද්ද තව
ගෙනයන්න සුදු නෙළුම
නෙලාගෙන බුදුපුදට
මිලිනවන්නට ප්‍රථම

image source : http://th03.deviantart.net/