බදුලු කුමාරි 

Share

අවසානයේ කරන ප්‍රාර්ථනාව බලන්නකෝ !

 

නිවන්නට හිරු උණුසුමින් 

සිසිල අතුරන මිහිදුමින් 

බදුලු පුරයට ඇරයුමින් 

නිවී යති සිත සැනසුමින් 

 

නන් දන පෙම් සොම්නස් බුහුමන් විඳ 

වෙන් වුණු හදවත් යට සුසුමන් සිඳ 

කන්කළු තනුවක් ගෙන මිණි පන්හිඳ 

හන්තානත් පරදයි දුව දුන්හිඳ 

  

යායට තවරාගෙන පැහැ හරිත සළු 

සීතෙට නැහැවෙනවා තේ ළපටි දලු 

දෝතට ගනු බැරි  රන් රුව ලිය බදුලු 

ආසම රසයක් මතකයෙ ලියනවලු 

  

ගගන පුරා විහිදෙන මන්දාරම 

පවස නිවන ගඟුලකි ‘ලංකාර ම 

එකතු කරපු ලස්සන දේ සේරම 

බඹුන් මවපු බදුලිය සරුසාර ම 

 

තරගෙට ගලනා නිල් දිය පිරි උල්පත් 

පවනෙට වෙළෙනා ගත සැණෙකින් තැම්පත් 

හෙවණට හැදෙනා අතු ඉති පිරි තුරුපත් 

නිවනට තනනා මග සරසයි සුවපත් 

 

සඳක් විලස බබළන ගොම්මනෙ අඳුරේ 

මිනිස් භවයෙ සසරෙහි එන අතරතුරේ 

සියලු ලෙස ම සැනසෙන්නට ඔබ ඇසුරේ 

පතමි උපත හැම කල්හි ම බදුලුපුරේ 

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3r0reNf

 
Tagged : / /