අන් සතු ය නුඹ…

Share

ඇසූ දා පටන් නුඹෙ මුදු ස්වරය

දුටු දා පටන් නුඹෙ නිල් දෙනයන

වෙන්විය නොහැකි ලෙස

බැඳුණා නුඹ වෙත මසිත

අන් සතු බව නුඹ දැන දැනම

 

ආදරය අන්ධ බව කීවත්

නොසිතුවෙමි බව එය සැබෑවක්

නොලැබෙයි සිතෙන්නේ නෑ කෙසෙත්

ඒත් මගෙ ආදර තනුවට

නුඹ අහිමි ස්වරයක්

 

නුඹේ හඬ අසන්නටම පමණක්

නුඹේ රුව දැක්මට විතරක්

ගිය තැන් බොහෝමයි අදටත්

නුඹට හොරා මං හිතින් විතරක්

ආදරෙයි කී වාර කොපමණක්

 

 

කිසාගෝතමී ලෙස නිබ්බුත පද කියා

සැනසෙන්නම් ඉතින් මං

නුඹව හිමි යසෝදරා ගැන

නෑ මගෙ හිතේ කිසි අහිතක්

ඒත් අවසරයි ද පතන්නට යමක්

 

හමුවුණොත් මතු භවයේ දී

මඟ නොහරිනු මැන මාව

හැකිවේ ද අඩුවක් නැතිව

ඔබෙ සෙනෙහෙ මට දෙන්න

ජීවිතය මට දෙන්න…

 

Image courtesy:

 
Tagged : / / /