මිලින වී

Share

මිලින වී ගිලිහුණු මලක
නැවත පැහැ තවරන්න
සිඳී ගිය තුරු පතකට
ජීවයක් ගෙන දෙන්න
හැකි ද මියෙන ඉරට

හුස්ම ගිලිහුණු මලක අවනඩුව
කවුරු නම් අසයි ද
රොන් ගත් බිඟුන්
දුර ඈත ගොස් බව
කවුරු නම් දකී ද

අතු පතර හමන බොල් සුළඟවත්
රැගෙන යාවි ද පණිවිඩය

හෝරාවක් ගෙවී
නැගෙන සඳ වෙනුවෙන්
සුසුම් අයදින මලක්
බලා හිඳින බව…

By: Tharushi Vihangana

Image Courtesy : https://bit.ly/3bjRCtY 
 
Tagged : / /