සිහිනයක ඔබ එන්න

Share

ඈත අහසේ දිලෙන තරු කැට
මවයි නුඹේ රුව මට පෙනෙන්නට
නුඹේ නෙත් යුග තරු පොකුරු මැද
ආදරෙන් සිත්තම් වෙලා මේ අද

මෑත එපිටින් හමන සුළඟ ද
නුඹ ළඟක නැති පාලු මකනට
මා බදාගෙන තැබුව නලලත
ඔබ එදා දුන් නොනිමි හාදුව

සෑම සිහිනෙක ම නුඹ එන මාවතක
ඉන්නවා මම මග බලාගෙන
නුඹ ඇවිත් මා තුරුලු කරගෙන
කියයි වගතුග වුණු අතර මග

තරු කැට සිත්තම් කළත් නුඹෙ රුව
හාදු දුන්නත් නුඹ සුළං සේ මා බදාගෙන
සිහින ගොන්නක උන්නත් මගේ ළඟ
පාලුයි එන්න පුළුවන්නම් එන්න දැන්ම ම
මා දමා පලා ගිය
සුරලොවෙන් බැස …

By:Sirini Karunathilaka

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3Avhv3A

 

 
Tagged : / /